سفارش تبلیغ
صبا

بلبرینگ

از بلبرینگ میتوان در هر وسیله ای که امکان چرخش در آن وجود داشته باشد استفاده نمود. بلیرینگ از ساییده شدن دو قطعه بر روی یکدیگر جلوگیری میکند و باعث میشود تا روان کار کنند. از بلبرینگ در بیشتر صنایع استفاده میشود و ما تنها فقط نام بلبرینگ خودرو را شنیده ایم. اگر از بلبرینگ استفاده نشود دو قطعه ای که بر روی یکدیگر حرکت میکنند ساییده میشوند و در نهایت از بین خواهند رفت. بلبرینگ هایی که برای خودرو به کار میروند از معروفترین نوع بلبرینگ میباشند که بیشتر ما هم با آن آشنایی داریم.